پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی می باشد به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی پیدا نمود که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای فراوانی راجع به آن موجود متولد می شوند و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات بهره گیری گردد پرسشهای مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد. هم اکنون افزایش روابط میان اشخاص در دور افتاده ترین مناطق جهان ، موجب به وجودآمدن قراردادهای پیچیده ای شده می باشد که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید ؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .در این ارتباط بعضی از شروط در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند.

الف: اظهار موضوع

شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری می باشد که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج به وجودمی آورد بسیار مهم می باشد.

ب: پیشینه پژوهش

در ارتباط با شرط نتيجه بابررسیهای انجام شده تا کنون در پایان نامه ها و کتابها بطور مستقیم و خاص به این شرط پرداخته نشده می باشد ، وليكن از آنجائيكه مبحث شروط ، يكی از مباحثی می باشد كه ريشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ و نامدارمانندشیخ مرتضی انصاری صاحب المکاسب در زمينه ی مبحث شروط هست ، كه در آن مباحث مختصراً به شرط نتيجه نيز ، تصریح شده می باشد . همچنين بسیاری اساتید حقوق خصوصی ايران قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتيجه اختصاص داده اند

. از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته می باشد و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج به وجودآورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر به وجودآورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته می باشد.

ج: سوالات

1 ـ ماهیت شرط نتيجه ، به وجود اوردن یک ماهيت حقوقی می باشد يا به وجود اوردن اثر آن ماهيت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده می باشد ؟

2 -برای تحقق شرط نتیجه نیازبه انشاءجداگانه ومستقل شرط هست یاانشاء ان همراه باعقداصلی انجام می شود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3 -ـضمانت اجرای شرط نتیجه چگونه می باشد آيا اثرعقود عينی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتيجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا تحقق چنين شرطی منوط به قبض عين خواهد بود ؟

د ـ فرضیه های پژوهش

1 ـ بنظر می رسد که اثر شرط نتیجه ایجاد یک ماهیت حقوقی می باشد .

2ـباتوجه به ماده234ق-م (شرط نتیجه درصورتیکه حصول ان نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ان نتیجه به نفس اشتراط حاصل می گردد)لذابرای تحقق ان نیاز به انشاءمستقل ندارد

.3- درموردضمانت اجرای شرط نتیجه قانون حکم صریحی نداردولی ازمفادماده 240ق-م که درموردضمانت اجرای شرط فعل می باشد می توان دراین مورداستفاده کردوهمچنین درموردهبه ورهن، این عقود را میتوان به عنوان شرط نتیجه قرار داد اما شرط شدن آنها تغییری در ماهیت و لوازم این عقود به وجودنمی آورد لذا مثلا اگر عقد هبه بعنوان شرط نتیجه قید گردد برای تحقق شرط ، قبض عین موهوبه لازم می باشد .

ر ـ اهداف کاربردی

بهره برداری سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای تأثیر می نمایند ؛ بهره گیری قضات و وکلای دادگستری که در مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .

ز ـ معضلات و موانع

از آنجائی که مجموعه حاضرتقریبا اولین پایان نامه و نوشته ای می باشد که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد ،لذادارای نواقص وکمبودهایی می باشد ، که از دانش پژوهان ، اساتید و دانشجویان محترم استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این پایان نامه بنگرند و از تذکر خطاها و کاستیها دریغ نورزند .

ه – روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات

برای مطالعه و مطالعه هر موضوعی از روشهای متعددی می توان بهره گیری نمود . نگارنده با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری ، جرح و تعدیل آن نموده می باشد . همچنین نگارنده کوشش و کوشش وافر خود را جهت دسترسی به منابع فرانسوی مورد نظر بکار برده می باشد . روش پژوهش در این پایان نامه ، بیشتر روش توصیفی می باشد گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار رفته می باشد .

و ـ ساماندهی پژوهش

درفصل اول به تعریف شرط واقسام آن و شرایط صحت شروط ضمن عقد و مبانی شرط نتیجه و.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه می پردازیم فصل دوم نیزبه ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وهمچنین ضمانت اجرای آن اختصاص دارد
و در نهایت فصل سوم پایان نامه با عنوان « آثار شرط نتیجه » در دو مبحث به شناسایی آثار شرط نتیجه درعقودمعوض وغیرمعوض نسبت به متعاقدین واشخاص ثالث می پردازدمطابق قواعد پذيرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتيجه ايجاد ماهيت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر يک ماهيت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائيكه ماهيت حقوقی شرط نتيجه مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد و نيز پاسخگويی به مسائلی از قبيل اينكه چنين شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعليق می باشد و امكان اسقاط چنين شرطی چگونه می باشد ، از مهمترين نوآوری تحقيق حاضر بوده و اميد می باشد که در پايان تحقيق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارایه گردد.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول : مفهوم شرط

برای فهم این که مراد و مقصود ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم.

گفتار اول : معنای لغوی

مانند معانی که برای واژة شرط اظهار شده «نخ» و «ریسمان» می باشد و این که نوار کاست «شَریط» خوانده می‏گردد را هم از همین ریشه می‏دانند. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام می باشد. بعضی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کرده‎اند و بعضی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نموده‎اند. البته به نظر می‎رسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر گردیده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.

گفتار دوم : معنای اصطلاحی

اگر به موارد استعمال واژة شرط بنگریم در هر علمی معنای خاصی را به خود اختصاص داده می باشد که در این قسمت به خاطر روشن شدن مقصود خویش در میان استعمالات فراوان به آن می‎پردازیم.

الف-شرط در ادبیات:

شرط در ادبیات به جمله‎ای اطلاق می‏گردد که در فارسی پس از اداتی زیرا اگر، در صورتی که، و … و در عربی پس از اِنْ، ما، لَوْ و … ذکر می‏گردد مثلا در آیة شریفه:«لَوْ کانَ فیهِما آلهة الّا الله فَفَسَدَتا»آن چیز که پس از «لوْ» و قبل از «لـَ» به کار رفته به عنوان شرط شناخته می‎گردد.

ب-شرط در اصول و فلسفه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در اصطلاح فلاسفه و علم اصول به آن چیز که از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید بدون این که وجودش ملازمه با وجود آن چیز داشته باشد شرط گویند.

ج -شرط در لسان شرع:

اگر به بعضی از روایات مربوط به خیارات بنگریم در مواردی شرط در معنای خیار آمده می باشد. مانند «الْشَّرْطُ فِی الحَیوانِ ثَلاثَة» که مقصود از شرط در این روایت خیار می باشد که در حیوان به مدت سه روز می باشد. در اصطلاحات شرعی، گاهی واژه شرط به معنای مطلق «عهد» آمده می باشد؛ مانند «شَرطُ النّاسِ» که به معنای «عهد اَلناس» و یا «شَرْطُ الله» که به مفهوم «عَهدُ الله» می باشد و عهد الله نیز به معنای احکام الله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی می باشد؛ چنان که در روایت زیر شرط به معنای عهد الهی (حکم الله) آمده می باشد:مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلق باشد. در این باره از امام (ع) سئوال گردید و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل می باشد. پرسش‎کننده در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند: «لِاَنَّ شَرْطَ اللهِ اَسبَقُ مِنْ شُرُوطِکُم»؛ زیرا طلاق که از اختیارهای زوج می باشد یک حکم الهی می باشد و قراردادهای مردم نمی‎تواند خلاف آن باشد. در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی می باشد.

د-الزام و التزام:

همان گونه که ملاحظه گردید یکی از معانی ارائه شده از طرف عالمان لغت الزام و التزام بود که البته بعضی آن را مطلق التزام و بعضی التزام در ضمن بیع و عقود دیگر معنا کرده‏اند. در میان فقها نیز بر سر این موضوع که آیا شرط مطلق الزام و التزام می باشد یا الزام و التزام در ضمن عقود دیگر، نزاع علمی وسیعی درگرفته می باشد که ورود به آن اولاً با در نظر داشتن ورود در معناشناسی لغوی از حیطة تخصص و توان ما خارج می باشد و به نظر می‏رسد در وظیفه و تخصص لغت‎شناسان باشد و ثانیاً گزارش اختلاف عالمان در تشخیص معنای شرط هم خارج از حوصله و موضوع این مقال می باشد و صرفاً در حجیم شدن موضوع تأثیر‎آفرین می‏باشد که از ورود به آن صرفنظر می‏کنیم. پس از آن که معانی اصطلاحی شرط ذکر گردید لازم می باشد متذکر شویم مراد ما از شرط همین الزام و التزام می باشد که به آن پرداختیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 142

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان