پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد بین‌الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

موضوع:

رهن دریایی

استاد راهنما:

دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :مقدمه

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………… 2

مبحث اول:تعاریف اساسی و سیر تحولات قانونگذاری ……………………………………………………………… 4

گفتار اول:تعاریف اساسی ………………………………………………………………………………………………………… 4

بنداول:حقوق دریائی…………………………………………………………………………………………………………. 4

بند دوم:رهن……………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف:رهن مدنی…………………………………………………………………………………………………………. 6

ب:رهن دریائی………………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار دوم:سابقه قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………… 10

بنداول:مقررات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 11

الف:قوانین عام………………………………………………………………………………………………………….. 11

۱-قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………… 11

۲-قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………….. 12

ب:قوانین خاص………………………………………………………………………………………………………… 13

۱-قانون دریائی……………………………………………………………………………………………………. 13

۲-معاهدات بین المللی……………………………………………………………………………………… 14

بند دوم:مقررات بین المللی……………………………………………………………………………………………… 15

الف-کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل………………………………………………………………………… 16

ب-کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل…………………………………………………………………………… 17

ج-کنوانسیون ۱۹۹۳ ژنو………………………………………………………………………………….. 18

مبحث دوم:ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………. 19

گفتار اول:ماهیت و اوصاف رهن دریائی………………………………………………………………………………….. 19

بنداول:ماهیت رهن دریائی………………………………………………………………………………………………. 20

بنددوم:اوصاف رهن دریائی …………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………………………………. 27

بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی………………………………………………. 27

بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی ……………………… 28

بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی منحصراً برای تعقیب سفر دریائی……….. 28

گفتار سوم:اقسام رهن دریائی………………………………………………………………………………………………….. 31

بند اول:رهن کشتی………………………………………………………………………………………………………….. 31

الف:تعریف کشتی…………………………………………………………………………………………………….. 32

ب:انواع رهن کشتی…………………………………………………………………………………………………. 35

۱-رهن کشتی درحال ساخت………………………………………………………………………….. 36

2-رهن کشتی قابل دریانوردی ………………………………………………………………………… 38

بند دوم:رهن کرایه باربری………………………………………………………………………………………. 38

الف:تعریف کرایه باربری…………………………………………………………………………………………… 39

ب:قابلیت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………………………. 40

1-بطلان رهن دین در قانون مدنی…………………………………………………………………… 41

۲-علت های صحت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………. 44

بند سوم:رهن بار کشتی…………………………………………………………………………………………………… 45

الف:رهن مستقیم بار……………………………………………………………………………………………….. 46

ب:رهن از روی بارنامه……………………………………………………………………………………………… 47

 

فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی

مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول:شرایط عمومی………………………………………………………………………………………………………….. 53

بند اول:شرایط عمومی صحت قرارداد ها …………………………………………………………………… 52

بند دوم:مطالعه شرایط رهن مدنی و تأثیر آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی …… 55

الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی…………………………………………………….. 55

ب:امکان درج شرط مدت در رهن………………………………………………………………………….. 56

ج:لزوم قبض……………………………………………………………………………………………………………… 57

گفتار دوم:شرایط اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….. 64

بند اول:شرایط اجباری…………………………………………………………………………………………………….. 64

الف:ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………………… 64

ب:تعیین دین…………………………………………………………………………………………………………… 69

ج:تعیین زمان بازپرداخت دین………………………………………………………………………………… 70

بنددوم:شرایط اختیاری……………………………………………………………………………………………………. 71

الف:شرط بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 71

1-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی………………………………………………………………………….. 72

۲-تأثیر بیمه در رهن دریائی…………………………………………………………………………….. 75

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی …………………………………………………………….. 76

۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی…………………………………………………………………. 81

ب:شرط واگذاری سند وام   ………………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و مطالعه حقوق و تعهدات ایشان…………………………………… 83

گفتار اول:راهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

بنداول:حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………….. 86

الف:تعهدات عام……………………………………………………………………………………………………….. 86

ب:تعهدات مربوط به کشتی……………………………………………………………………………………. 88

گفتار دوم:مرتهن……………………………………………………………………………………………………………………….. 89

بنداول:حقوق مرتهن…………………………………………………………………………………………………………. 90

بند دوم:تعهدات مرتهن……………………………………………………………………………………………………. 90

 

فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی

مبحث اول:آثار رهن دریائی ………………………………………………………………………………………………………….. 94

گفتار اول:آثار رهن در ارتباط بین طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 95

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن……………………………………………………………………………….. 95

بنددوم:حق فروش کشتی………………………………………………………………………………………………… 96

الف:تقاضای فروش کشتی……………………………………………………………………………………….. 96

ب:کیفیت فروش………………………………………………………………………………………………………. 98

بندسوم:حق تملک کشتی……………………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران……………………………………………………………………………… 100

بنداول:حق تقدم ……………………………………………………………………………………………………………… 101

الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم ……….. 101

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن………………………………………………………………….. 104

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ………………………………………………………………………….. 104

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی………………………………………………………………………….. 106

بنددوم:حق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 113

گفتار اول:انحلال ارادی…………………………………………………………………………………………………………….. 114

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)………………………………………………………………………….. 114

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)……………………………………………………………………………. 118

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)………………………………………………………………………………………………. 119

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین…………………………………………………………………….. 120

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون……………………………………………………………. 121

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن ………………… 122

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 126

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 132

 

چکیده

در طی سالیان اخیر، کوشش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده می باشد. در این راستا، رهن دریایی عقدی می باشد که به موجب آن مالک کشتی به مقصود ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به مقصود تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون اختصار می گردد لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که مانند مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در بعضی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد بعضی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.

مقدمه

حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده می باشد و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.پس صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا به شمار می رود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه می باشد.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد غیر از با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.

بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به مرور زمان با در نظر داشتن اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی تصریح شده می باشد ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده می باشد مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده می باشد.

رهن دریائی عقدی می باشد تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.پس پایان نامه حاضر در صدد مطالعه ابعاد این عقد می باشد و با در نظر داشتن مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار می باشد:

تفاوت ها و شباهت های عقد رهن دریائی با قواعد عام مدنی و مبانی آن چیست؟

پس از روشن شدن ابعاد رهن دریائی کوشش شده می باشد به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داده گردد:

رویکرد قانون دریائی درمورد قبض چه بوده می باشد؟

آیا شخصی به غیر از مالک میتواند رهن دریائی منعقد کند؟

رهن دریائی چه آثاری دارد؟

آیا رهن کرایه باربری صحیح می باشد؟مبانی آن چیست؟

در خصوص رهن دریائی به گونه خاص و با این عنوان کتاب،مقاله یا پژوهشی تدوین نیافته می باشد.تنها کتاب موجود در این زمینه که در قسمت کوتاهی از آن رهن دریائی اجمالاً مورد مطالعه قرار گرفته،کتاب حقوق دریائی دکتر مرتضی نجفی اسفاد می باشد.به نظر نگارنده گر چه این کتاب توانست به عنوان مرجعی ابتدایی مورد بهره گیری قرار گیرد،اما مطالب ذکر گردیده در آن کافی برای اظهار جنبه های مختلف رهن دریائی نمی باشد.دیگر مقالات موجود نیز به عنوان مراجعی غیر مستقیم،برای تحلیل بهتر ابعاد رهن دریائی مورد بهره گیری قرار گرفت.بهره گیری از قوانین بعضی از کشورها که در زمینه ی امور دریانوردی و تجارت دریائی،پیشرفت چشمگیری داشته اند نیز یاری بخش در انجام این پژوهش بوده می باشد.اهمیت موضوع این پایان نامه این می باشد که برای نخستین بار مستقلاً به این عقد پرداخته میشود و کوشش شده می باشد نقاط ضعف و قوت مقرارت مربوط به آن روشن گردد.

روش مورد بهره گیری در تدوین پایان نامه حاضر،توصیفی-تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و کوشش شده می باشد از منابع فارسی و انگلیسی مانند کتب حقوقی،مقالات و پایان نامه های مرتبط در آن مورد مطالعه قرار گیرد و نظرات حقوقدانان و فقها مورد ارزیابی قرار گیرد.ضمن اینکه برای درک بهتر مطالب و رویه معمول رهن دریائی به سازمان بنادر و کشتیرانی نیز مراجعه شده می باشد.

مطالب این پژوهش در سه فصل ساماندهی و تنظیم گردیده که فصل اول کلیات می باشد و در آن به اظهار مفاهیم کلی ،تعاریف و سابقه قانونگذاری پرداخته شده می باشد ،در فصل دوم شرایط انعقاد رهن دریائی که شامل شرایط عام و خاص می باشد و همچنین طرفین رهن دریائی،حقوق و تعهدات ایشان مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتا در فصل سوم آثار و طرق انحلال رهن دریائی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 156

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

دسته بندی : حقوق