پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان:

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

استاد راهنما:

دکتر حسن مرادی

استاد مشاور:

دکتر محمود خادمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………….1

مقدمه. …………………………………………………………………………………………………2

فصل یکم کلیات……………………………………………………………………………………..5

1-1-مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت ……………………………………………………………..5

1-1-1- مفهوم تجارت بین الملل ……………………………………………………………………5

2-1-1- مفهوم روشهای پرداخت …………………………………………………………………….5

3-1-1- مفهوم اعتبار اسنادی …………………………………………………………………………5

4-1-1- مفهوم عقد ضمان…………………………………………………………………………….6

5-1-1- مفهوم ضمانت نامه های بانکی……………………………………………………………..6

6-1-1- مفهوم برات……………………………………………………………………………………..6

7-1-1- مفهوم وصولی……………………………………………………………………………….7

8-1-1- مفهوم وصولی ساده………………………………………………………………………….7

9-1-1- مفهوم وصولی اسنادی………………………………………………………………………7

2-1- عوامل مؤثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت…………………………………………………….7

1-2-1- عامل فیزیکی……………………………………………………………………………..8

2-2-1- عامل روانی……………………………………………………………………………………8

3-2-1- عوامل سیاسی واقتصادی……………………………………………………………………9

4-2-1- قوانین و مقررات………………………………………………………………………………9

5-2-1- وجود منافع متقابل بین فروشنده وخریدار………………………………………………………9

3-1- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل………………………………………………………10

1-3-1- پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی…………………………………………………………10

2-3-1- پرداخت به شیوه ضمانت نامه های بانکی بین المللی……………………………………..15

3-3-1- پرداخت به صورت برات………………………………………………………………………18

4-3-1- پرداخت با روش وصولی………………………………………………………………………21

4-1- پیشینه روشهای پرداخت…………………………………………………………………….20

1-4-1- تاریخچه اعتبارات اسنادی……………………………………………………………….20

2-4-1- تاریخچه ضمانت نامه های بانکی بین المللی ……………………………………………21

3-4-1- تاریحچه برات………………………………………………………………………………..22

4-4-1- تاریخچه وصولی اسنادی…………………………………………………………………22

فصل دوم مطالعه روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت ……………24

1-2-روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبارات اسنادی……………………………………………..24

1-1-2-روابط وتعهدات بین خریدار وفروشنده…………………………………………………………25

2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی……………………………………………….. 25

1-2-1-2روابط متقاضی (خریدار)وبانک گشاینده اعتبار…………………………………………….27

2-2-1-2-ارتباط بین ذینفع و بانک گشاینده اعتبار………………………………………………..27

3-2-1-2-ارتباط بین ذینفع و بانکهای کارگزار……………………………………………………….28

4-2-1-2-ارتباط بین بانک گشاینده و بانک کارگزار………………………………………………29

2-2-روابط حقوقی اطراف ضمانت نامه های بانکی ……………………………………………29

1-2-2-ارتباط بانک با مضمون عنه………………………………………………………………….30

2-2-2-ارتباط بین بانک ضامن و مضمون له………………………………………………………….31

3-2-2-ارتباط بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)…………………………….32

3-2-تعهدات اطراف برات …………………………………………………………………………33

1-3-2-برات گیر………………………………………………………………………………………33

2-3-2-تعهد ظهرنویس…………………………………………………………………………….34

3-3-2-تعهدات ضامن………………………………………………………………………….34

4-3-2-مسئولیت وتعهدات براتکش ………………………………………………………………..35

5-3-2-تعهدات دارنده برات……………………………………………………………………36

4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی…………………………………….37

1-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده……………………………………………………37

2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ……………….38

3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده………………………….39

4-4-2-تکالیف و مسئولیت های خریدار ………………………………………………………..40

فصل سوم مطالعه قوانین و مقررات بین المللی ناطر برهرکدام از شیوه های پرداخت…………..43

1-3-مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی………………………………………..43

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-3-تحولات تاریخی عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی از آغاز تا کنون…………..43

2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی…………………………………………..49

1-2-1-3-قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی……………………………………….51

2-2-1-3-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی………………………………………………51

2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی………………………………………….52

1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………….53

1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی……………….. 53

2-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی…………………………………………..54

3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینیبین المللی……………….56

4-1-2-3-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد……………… 57

2-2-3-کنوانسیون های بین المللی…………………………………………………………57

1-2-2-3-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها……………………….57

2-2-2-3-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی. تضمینی………..58

3-2-2-3–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران……………………………………………..58

3-2-3-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی…………………………………………………..58

3-3-مطالعه قوانین و مقررات ناظر بر برات…………………………………………………….59

1-3-3-قوانین بین المللی ناظر بربرات……………………………………………………..60

2-3-3-برات در قانون داخلی……………………………………………………………………62

3-3-3-مبحث مقایسه ای…………………………………………………………………..63

4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها…………………………………………………63

1-4-3- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی……………………………..65

فصل چهارم مطالعه و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت………………66

1-4- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن…………………………….68

1-1-4-تحلیل ارتباط اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث…………………………68

2-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی…………………………………69

3-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات……………69

4-1-4-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان…………………………………………… 70

5-1-4-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله…………………………….. 71

6-1-4-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد پذیرش)……………73

2-4-مطالعه ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ……………………………………75

1-2-4-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی………………………….. 75

1-1-2-4-ویژگی های عقد ضمان……………………………………………………………..76

2-1-2-4-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی…………………………………………….. 77

2-2-4-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع………………………………….. 79

3-2-4-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده 10 ق مدنی و تعهد به نفع ثالث…..80

4-2-4-نتیجه ونظریه مورد پذیرش…………………………………………………………..81

3-4-ماهیت حقوقی برات…………………………………………………………………82

1-3-4- نظریه­ی تبدیل تعهّد……………………………………………………………………82

2-3-4-نظریه­ی انتقال طلب…………………………………………………………………..82

3-3-4-نظریه­ی اعطای نمایندگی…………………………………………………………….83

4-3-4-نظریه‌­ی عقد حواله………………………………………………………………….83

4-4-مطالعه ماهیت حقوقی وصولی اسنادی…………………………………………. 85

تیجه گیری وپبشنهادات……………………………………………………………..86

فهرست منابع………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..93

پیوست ها……………………………………………………………………….. 94

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت می باشد .ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی ،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها بهره گیری می گردد .به دلیل اهمیت زیاد این روشها بایستی قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و اقتضای حال مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روشهای پرداخت ،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در ارتباط با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که بایستی مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت می باشد که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند .زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق می باشد علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا «یوسی پی» نامیده می گردد در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی600)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی می باشد و خود این امر مانند دلایلی می باشد که باعث شده معضلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.

مقدمه

الف: طرح مسئله

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته و این امر اهمیت یک تجارت بین الملل پویا و قدرتمند را که ضامن یک اقتصاد قوی که عاملی مهم دراقتدار یک کشور در صحنه بین المللی به شمار می رود را افزایش داده می باشد ؛یکی از عوامل مهم که تأثیر بسزایی در این امر دارد مسئله پرداخت و شیوه های آن در تجارت بین الملل می باشد به این علت های که در معاملات تجاری بین المللی طرفین معامله در یک کشور سکونت ندارند و تعامل تجاری مابین دو یا چند کشور مختلف که دارای قوانین و عرف های تجاری مخصوص به خود می باشند می باشد و این امر ریسک یک معامله تجاری را بالا می برد و اهمیت شناخت شیوه ای که خطرات احتمالی یک معامله را تا حداکثر خود کاهش دهد افزایش می دهد ؛لذا تجار بسیار کوشش می نمایند تا با ملاحظه عوامل روانی، فیزیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب با منافع خویش بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نمایند.در حال حاضر چندین روش پرداخت هست که بیش از سایر روشها در بین تجار و عرصه بانکداری مقبولیت یافته این روشها عبارتند از اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی ،برات و وصولی اسنادی که دو روش نخست طرفداران بیشتری دارند ودر سیر پژوهش نیز مطالعه و تشریح سازو کارهای آنها پر رنگ ترخواهد بود علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که بحث اصلی ماست و با نگاهی کوتاه به سیرتلاشهای بین المللی در جهت یکسان سازی قواعد آنها در عرصه بین المللی این امر را به وضوح می بینیم.

ب: هدف

هدف ما در این پژوهش مطالعه ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با در نظر داشتن اقتضای حال و تحولات جهان کنونی می باشد.

پ: سوالات اصلی و فرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن مواحه هستیم عبارت می باشد ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت می باشد ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام می باشد؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام می باشد؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم می باشد؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد گردید.

ت: فرضیه ها

هیچگاه نمی توان صرف نظر کرد که فرضیه های یک پژوهش و پژوهش مهمترین قسمت های آن پژوهش و پژوهش هستند که مطمئنا پژوهش ما نیز از این امر مستثنی نخواهد بود فرضیاتی که ما در جهت اثبات آنها در این پژوهش کوشش نموده ایم عبارتند از اینکه اعتبارات اسنادی در حال حاضر بهترین شیوه پرداختی می باشد که در آن منافع هردو طرف یک معامله تأمین می گردد .در حال حاضر هیچ جایگزین مطمئنی که دارای تمامی مزایای اعتبارات اسنادی باشد برای این شیوه پرداخت وجود ندارد. ضمانت نامه های   بانکی بین المللی بعد از اعتبارات اسنادی در حال حاضر پرطرفدارترین هستند.

ث: روش پژوهش

روش پژوهش ما در این پژوهش بیشتر کتابخانه ای می باشد و بیشتر پژوهش ما از طریق مراجعه به کتب ،مقالات و بعضا سایتهای علمی تخصصی در این مورد والبته چندین مورد مراجعه حضوری به بانکها و اتاق بازرگانی بین المللی بوده می باشد.

ح: سابقه پژوهش

در ارتباط با سابقه پژوهش بایستی گفت در این ارتباط متنی واحدکه اختصاصا و بدین روش به این مسئله پرداخته باشد وجود ندارد و اکثرا به صورت موردی ما کتابها و یا مقالات ویا پایان نامه هایی را در این زمینه در دسترس داریم اما با در نظر داشتن این مطلب که ما حدود چند سالی می باشد که شاهد   ویرایش جدید(( یوسی پی500)) که ((یو سی پی600)) می باشد هستیم اما هنوز آنگونه که بایستی در این مورد کتب و تالیفاتی نداشته ایم علی الخصوص در زمینه ماهیت شیوه های پرداخت ما واقعا در فقر منابع فارسی به سر می بریم ناگفته نماند این مطلب در مورد مقررات حاکم براین شیوه ها نیز صادق می باشد وما به غیر از در مورد برات که آن هم بیشتر از جنبه داخلی می باشد دیگر در مورد هیچکدام از این شیوه ها ماده قانونی در قانون تجارت کشورمان نداریم.

ج: ساماندهی پژوهش

چارچوب کار ما دراین پژوهش در قالب چهار فصل می باشد که فصل نخست به کلیا ت بحث همچون مفاهیم و شیوه های پرداخت و تاریخچه آنها می پردازد در فصل دوم تعهدات و مسئولیت های هرکدام از اطراف روشهای پرداخت مورد مطالعه قرار می گیرد در فصل سوم قوانین بین المللی وبعضا در صورت وجود قوانین داخلی حاکم برهرکدام از این شیوه ها مورد شناسایی و پژوهش قرار می گیرد و نهایتا با اعتبارات اسنادی مقایسه می گیرد در فصل چهارم می باشد که ماهیت هرکدام از روشهای پرداخت مورد مطالعه ومقایسه قرارمی گیرد و درانتهای فصول نیز ما شاهد نتیجه منابع و ضمایم هستیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه : 100

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان